Szanowni Państwo

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w
życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO],
informujemy Państwa, że,

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tekosom Poland Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie 83-330 przy ulicy Juliana Tuwima 9, numer
telefonu 58 681 73 53 , adres e-mail: lidwina.kreft@tekosom.com.pl .

W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę,
spośród następujących celów:

 1. Realizacji współpracy handlowej z Administratorem danych osobowych, nie dłużej niż do
  czasu cofnięcia zgody.
 2. Wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych – nie
  dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy.
 3. W celach analitycznych, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
  osobowych
 2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności
  przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy.
 3. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji
  podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków
  wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby
  związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.

Uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych .

Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych,
korespondencyjnie , za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
Informujemy, że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych pisemnie na adres Administratora lub mailowo na adres:
lidwina.kreft@tekosom.com.pl .

Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w tym profilowaniu.

W przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez
Administratora danych narusza przepisy prawa , uprawnieniu są Państwo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Skarga wolna jest od opłat.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dz.Urz. UE L
119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych.